Vecāki vēlas iesaistīties!

No 28. līdz 30.aprīlim Zane Romanova pārstāvēja Latviju un biedrību „Vecāki Aizkrauklei” Eiropas moderno valodu centra (EMVC) darba grupā „Vecāku iesaistīšana daudzvalodu un starpkultūru izglītībā (CARAP vecākiem)” Grācā, Austrijā.
Seminārā piedalījās dalībnieki no 27 dažādām valstīm.
Trīs dienu laikā tikām iepazīstināti ar EMVC darbību, programmu „Leraning through Languages”, strādājām darba grupās, analizējot izveidoto bukletu PARENTS, pieredzē dalījās Dānijas, Grieķijas, Bosnijas Hercogovinas, Īrijas, Somijas un Francijas pārstāvji.


Lielākajā daļā pārstāvēto valstu, aktuāls ir lielais imigrantu skaits. Piemēram, Īrijā vienā klasē ir līdz pat 15 dažādu tautību bērni. Tika uzsvērts, ka būtiska problēma ir „valodas diskriminācija”, kas nav pieļaujama. Tādēļ, EMVC, informējot sabiedrību, strādā pie tā, lai palīdzētu imigrantiem un viņu bērniem vieglāk iekļauties jaunajā vidē, nepazaudējot savu nacionālo identitāti.
Manuprāt, saskatīta lieliska iespēja šai „iekļaušanai” – vecāku iesaistīšana skolas dzīvē. Kāpēc ir būtiski iesaistīt vecākus? Jo ieinteresēts vecāks tā ir atslēga uz bērna panākumiem.
Seminārā tika likts uzsvars uz to, ka jo vairāk valodas bērns apgūst un pārvalda, jo bagātāks viņš ir. Turklāt valodu mācīšanos jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, piemēram, jau bērnudārzā.
Latvijā imigrantu īpatsvars nav tik liels kā vairākumā valstu, kas piedalījās šajās darba grupās, tādēļ apgūtos valodas mācīšanas un kultūras prezentēšanas piemērus, iesaistot vecākus, es ņēmu kā paraugu nākotnei, bet kopumā ir pārliecība, ka arī citos jautājumos vecāku un skolas sadarbība var nest tikai un vienīgi produktīvus rezultātus.
Seminārā iegūtā atziņa, ka skolā parasti ievēro, ko bērns neprot darīt, bet mājās spilgti atklājas viņa prasmes, radīja pārliecību, ka skolai ir jāsadarbojas ar vecākiem un vecākiem jāsaprot, ka viņi kā pirmie sava bērna izglītotāji/skolotāji, var ļoti palīdzēt. Tikai ir viens nosacījums – abām pusēm ir jābūt atvērām sadarbībai.
Esmu pārliecināta, ka Latvijas vecāku organizācijās uzsāktais darbs, stāstot par veiksmīgiem piemēriem citviet pasaulē, kad vecāki lieliski sadarbojas ar skolu, nepārkāpjot viens otra robežas, radīs arvien lielāku atsaucību Latvijas skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
http://parents.ecml.at/en-us

Advertisements
%d bloggers like this: